Organizacija za Sigurnost i Kooperaciju u Evropi

VIDEO OEBS

57 Zemalja učesnica, među kojima Ujedinjene Države i Kanada. (http://www.osce.org/states)

Organizacija za Sigurnost i Kooperaciju u Evropi (OEBS) rezultat je organizativne evolucije  originalnog sistema za kongresnu diplomatiju pokrenutog od Helsinškog završnog Akta 1975 godine. Takav sistem, poznat kao Konferencija za Sigurnost i Kooperaciju u Evropi (OEBS), rođen kao odgovor na potrebu za otvaranjem kanala za dijalog između zemalja koje pripadaju dvaju suprostavljenih blokova  Istoka i Zapada na trostrukom terenu: građenje odnosa uzajamnog poverenja na političko-vojnom polju, ekonomska saradnja, ostvarenje “ljudske dimenzije” (poštovanje ljudskih prava). Glavne konferencije u Beču (11986-89), Parizu (1990) i  u Helsinkiju (1992) dopunjavaju sadržaje završnog Akta od 1975 godine i zahvaljujući Parišom dokumentu dat je podsticaj organizativnom razvoju OEBS-a koji je potom našao formalnu posvećenost putem promene naziva od “Konferencija” na “Organizacija”, u zaključnom dokumentu na Vrhovnom Samitu u  Budimpešti (1994).

OEBS  ima istorijsku zaslugu u potpomaganju procesa širenja Istok-Zapad, posebno zbog dozvoljavanja  formiranja neovisnih civilnih društava dvaju blokova kako bi direktno komunicirali među sobom i širili principe ljudskih prava. Nakon raspada blokova OEBS se pokazala aktivnom u izgradnji  demokratskih institucija u zemljama centralne i istočne Evrope i  vršenju funkcije nadzora o ljudskim pravima i kao izborno posmatranje. Ograničenje OEBS-a je da ne može da odlučuje i samostalno nameće svoje odluke.

Principi OEBS-a  koji proističu iz Završnog helsinškog akta  i od njegovih nastavaka:

 • Suverena jednakost među državama i poštovanje prava koje se odnose na suverenitet,
 • Nepovredivost granica,
 • Teritorijalni integritet država,
 • Neintervenisanje  u unutrašnje poslove države,
 • Saradnja između država,
 • Poštovanje obaveza prema međunarodnom pravu,
 • Zabrana pretnji i upotreba sile,
 • Rešavanje sporova mirnim putem
 • Poštovanje ljudskih prava , posebno prava osoba koje pripadaju nacionalnim manjinama,
 • Samoopredeljenje naroda i pravna jednakost

 

OEBS i trgovina ljudima

Trgovina ljudima se odnosi na sve države učesnice u OEBS-u, kako u smislu pretnje za sigurnost tako i  po pitanju ljudskih prava . Praktično sve zemlje u regionu su zemlje porekla, tranzita ili destinacije, ili kombinacija svega navedenog. OEBS je usmeren na sve tačke koje se odnose na temu: ljudska prava i poštovanje zakona; korupcija , kontrola kriminala; diskriminacija i nejednakost; ekonomske politike, posao i migracije. Godine 2003, Organizacija je uvela Specijalnog Predstavnika i Koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima i odnosni ured kako bi pomogla državama učesnicama da razviju i ostvare efikasnu politiku za suprostavljanje ovom fenomenu. Ambasadorka Madina Jarbussynova trenutni je Specijalni Predstavnik  i Koordinator za borbu protiv trgovine ljudima.

Savez protiv trgovine ljudima je veliki međunarodni forum koji uključuje međunarodne organizacije,nevladine i međuvladine koje žele da ujedine snage za sprečavanje i borbu protiv trgovine ljudima.To pomaže zajedničkom razvijanju efikasnih strategija, kombinuje pojedinačne napore i nudi Državama učesnicama  OEBS-a i partnerima inovativne pristupe i koordinate za učvršćavanje prevencije za trgovinu ljudima i za borbu protiv iste. (http://www.osce.org/secretariat/107221 )

Ured Specijalnog Predstavnika i Koordinatora igra veliku ulogu pri koordinaciji napora OEBS-a u borbi protiv trgovine ljudima. Pomaže Zemljama Učesnicama u OEBS-u  pri ispunjavanju obaveza, na državnom nivou, u oblasti borbe potiv trgovine ljudima. Ured se obavezuje da se napori ne dupliraju i da isti budu komplementarni i dosledni. Ured pomaže vladama u borbi protiv trgovine ljudima. Radi direktno sa njima, motiviše ih da pojačaju svoje  aktivnosti u sprečavanju trgovine ljudima i pruža tehničke savete za podršku  određene politike. Ovo uključuje razvoj državnih strategija za obezbeđivanjem efikasne kako unutrašnje  tako i međunarodne saradnje.

U skladu sa svojim ovlašćenjem , Specijalni Predstavnik podstiče vlade Država učesnica da u njihovoj političkoj ulozi stave na prvo mesto borbu protiv svih oblika trgovine ljudima. Posete Državama su potrebne da bi se stabilizovao direktan i konstruktivan dijalog sa Državama učesnicama u oblasti politike protiv-tgovine. Za vreme poseta Specijalni Predstavnik održava konsultacije sa državnim organima, članovima parlamenta i sa predstavnicima pravosuđa, sa nevladinim organizacijama o pitanjima trgovine ljudima. Cilj ovih konsultacija je razmena saznanja i dobrih praksi. Nakon svake posete, Specijalni Predstavnik piše Izveštaj , koji naglašava obećavajuće prakse u zemlji,kao i izazove o kojima se raspravlja i oblasti u kojima bi se mogla poboljšati politika trgovine ljudima. Izveštaj sadrži malo konkretnih i ciljanih preporuka za podršku zemlji u poboljšanju izvršavanja obaveza OEBS-a u oblasti borbe protiv trgovine ljudima. Specijalni Predstavnik povećava svest u odnosu na nove  tendencije kod trgovine ljudima i sugeriše načine za povećavanjem znanja o fenomenu. Naglašava se potreba pristupa koji se zasniva na ljudskim pravima u borbi protiv trgovine ljudima.

Osnovni dokumenti OEBS-a:

 • Plan delovanja OEBS-a za borbu protiv trgovine ljudima, trajna Odluka Permanentnog Saveta br. 557 (Juli 2005) http://www.osce.org/pc/15944,
 • Amandman Plana delovanja OEBS-a u borbi protiv trgovine ljudima: rešavanje specifične potrebe zaštite i pomoć maloletnim žrtvama trgovine ljudima, Odluka  Permanentnog Saveta br. 685 (Jul 2005) http://www.osce.org/pc/15932,
 • Sinteza Konferencije visokog nivoa o trgovini ljudima (Juni 2006) http://www.osce.org/cthb/19539,
 • Odluka br. 8/07 o borbi protiv trgovine ljudima sa ciljem radne eksploatacije (Novembar 2007) http://www.osce.org/mc/29464 ,
 • Izveštaj Specijalnog predstavnika i Koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima iz OEBS-a, Maria Grazia Giammarinaro, nakon njene posete Italiji, 17-18 Juni 2013 e 15-19 Juli 2013, http://www.osce.org/secretariat/121240
Menu