Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë

57 shtetet pjesëmarrëse, përfshirë Shtetet e Bashkuara te Amerikes dhe Kanada. (http://www.osce.org/states)

VIDEO OSBE

Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) është rezultat i evolucionit organizative të sistemit origjinal diplomacisë Kongresit Aktin Final Heksinki ka filluar në vitin 1975. Ky sistem, i njohur si Konferenca për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (KSBE), ka lindur si një përgjigje ndaj nevojës për të hapur kanale të dialogut mes vendeve që i përkasin dy blloqeve kundërshtare Lindjes dhe Perëndimit në një terren të trefishtë: ndërtimin e marrëdhënieve të besimit të ndërsjellë në ushtarake politike-, bashkëpunimit ekonomik, realizimi i “dimensionit njerëzor” (të drejtat e njeriut). Konferenca e Përgjithshme në Vjenë (11.986-89), Paris (1990) dhe i Helsinkit (1992) të rinovuar përmbajtjen e Aktit Final të vitit 1975 dhe në sajë të Kartës së Parisit është dhënë një shtysë për zhvillimin organizativ të KSBE-së që më pas u shugurua formalisht me ndryshimin e emrit, nga “” në “Organizata” Konferenca, në dokumentin përfundimtar të Samitit të Budapestit (1994).

OSBE-ja ka meritën historike të ka favorizuar procesin e detantës Lindje-Perëndim, sidomos duke lejuar formacione të pavarura të shoqërisë civile të dy blloqeve për të komunikuar drejtpërdrejt me njëri-tjetrin dhe përhapjen e parimeve të të drejtave të njeriut. Pas rënies së blloqeve OSBE-ja ka provuar të jetë aktiv për të ndërtuar institucionet demokratike në vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore dhe kryerjen e monitorimit funksionet e të drejtave të njeriut dhe të vëzhgimit të zgjedhjeve. Kufiri i OSBE-së është që të mos jetë në gjendje të vendosë dhe të zbatojë rezolutat e veta.

Parimet e OSBE-së rrjedhin Aktin Final të Helsinkit dhe te tjeret:

 • Sovran barazia e shteteve dhe respektin për të drejtat e natyrshme në sovranitetin,
 • Paprekshmëria e kufijve,
 • Integriteti territorial i shteteve,
 • Mos-ndërhyrja në punët e brendshme e një shteti,
 • Bashkëpunimi në mes të shteteve,
 • Pajtueshmëria me detyrimet sipas të drejtës ndërkombëtare,
 • Ndalimi i kërcënimit dhe përdorimit të forcës,
 • zgjidhjen paqësore të mosmarrëveshjeve,
 • Respektimi i të drejtave të njeriut në veçanti të drejtat e personave që u përkasin pakicave kombëtare,
 • Vetëvendosja e popujve dhe barazisë së të drejtave.

OSBE-ja dhe trafikimin e qenieve njerëzore

Trafikimi i qenieve njerëzore ndikon në të gjitha shtetet pjesëmarrëse të OSBE, edhe si një kërcënim për sigurinë ose si një çështje të të drejtave të njeriut. Praktikisht të gjitha vendet e rajonit janë vendet e origjinës, tranzitit apo destinacioni, ose një kombinim i të mësipërmeve. OSBE-ja ka për qëllim në të gjitha pikat në temë: të drejtat e njeriut dhe sundimin e ligjit; korrupsionit dhe krimit të kontrollit; diskriminimi dhe pabarazia; Politika ekonomike, Punës dhe Migracionit. Në vitin 2003, Organizata ka themeluar zyrën e Përfaqësuesit Special dhe Koordinatorit për Luftimin e Trafikimit të Qenieve Njerëzore dhe Zyra e saj për të ndihmuar shtetet anëtare për të zhvilluar dhe zbatuar politika efektive për të luftuar krimin e organizuar. Ambasadori Madina Jarbussynova është Përfaqësuesin e tanishme posaçëm dhe koordinator për Luftimin e Trafikimit të Qenieve Njerëzore.

Aleanca Kundër Trafikimit të Personave ka një forum të gjerë ndërkombëtar që përfshin organizatat ndërkombëtare, joqeveritare dhe ndërqeveritare që duan të bashkojnë forcat për të parandaluar dhe luftuar trafikimin njerëzor. Kjo ndihmon për të zhvilluar strategji efektive të përbashkëta, duke kombinuar përpjekjet individuale dhe siguron OSBE-pjesëmarrëse e Bashkuara dhe partnerët koordinuar dhe qasje inovative për të forcuar parandalimin e trafikimit të qenieve njerëzore dhe luftën kundër tij.(http://www.osce.org/secretariat/107221 )

Zyra e Përfaqësuesit Special dhe Koordinatori ka një rol të rëndësishëm në koordinimin e përpjekjeve të OSBE-së në luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore. Ndihmuar Shtetet pjesëmarrëse të OSBE-në zbatimin e angazhimeve në nivel kombëtar, në fushën e luftës kundër trafikimit të qenieve njerëzore. Zyra do të sigurojë se përpjekjet nuk janë të dyfishta dhe se këto janë komplementare dhe të qëndrueshme. Zyra ndihmon qeveritë në përpjekjet e anti-trafikimit. Ai punon direkt me ta, motivimin e tyre në intensifikimin e aktiviteteve të tyre anti-trafikimit dhe sigurimin e tyre me ekspertizë teknike për të mbështetur politikat. Kjo përfshin zhvillimin e strategjive kombëtare për të siguruar edhe një koordinim të brendshëm efikas është një bashkëpunim ndërkombëtar.

Në përputhje me mandatin e tij, Përfaqësuesi Special i inkurajon qeveritë e shteteve pjesëmarrëse për të vënë si pikë të parë të rendit të ditës së tyre politike në luftën kundër të gjitha formave të trafikimit të qenieve njerëzore.Visitat neper Vende sherbejne per te stabilizuar dialogun e drejtepedrejte dhe kostruktiv me Shtetet perfaqesues ne politiken kunder trafikimit. Gjatë vizitave Përfaqësuesi Special mban konsultime me autoritetet qeveritare, deputetë dhe përfaqësues të gjyqësorit dhe OJQ-ve për çështjet e trafikimit të qenieve njerëzore. Qëllimi i këtyre konsultimeve është për të ndarë njohuritë dhe praktikat më të mira. Pas çdo vizite, Përfaqësuesi Special shkruan një raport, duke theksuar praktikat premtuese në vend, si dhe sfidat e diskutuara dhe fushat në të cilat politika anti-trafikimit mund të përmirësohet. Raporti përmban pak, konkrete dhe rekomandime në shënjestër për të mbështetur vendin në përmirësimin e zbatimit të angazhimeve të OSBE-së në luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore. Përfaqësuesi Special i ngre ndërgjegjësimin në lidhje me trendet e reja në trafikimin e qenieve njerëzore dhe sugjeron mënyra për të rritur njohuritë e fenomenit. Ai thekson nevojën për një qasje të drejtat e njeriut me bazë për veprim kundër trafikimit.

Dokumentet kryesore të OSBE-së:

 • Plani i Veprimit i OSBE-së për Luftën kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore, Vendimi Nr Këshillit të Përhershëm 557 (korrik 2005) http://www.osce.org/pc/15944,
 • Shtojca e Planit të Veprimit të OSBE-së për Luftën kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore: Adresimi i nevojave specifike të tutala dhe mbështetjen e fëmijëve viktima të trafikimit, Vendimi Nr Këshillit të Përhershëm 685 (korrik 2005) http://www.osce.org/pc/15932,
 • Përmbledhje e Konferencës së Nivelit të Lartë për trafikimin e qenieve njerëzore (Qershor 2006) http://www.osce.org/cthb/19539,
 • Vendimi Nr 07/08 mbi luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore për shfrytëzim për punë (nëntor 2007) http://www.osce.org/mc/29464 ,
 • Raporti i Përfaqësuesit Special dhe Koordinatori për Luftimin e Trafikimit të Qenieve Njerëzore OSBE-së, Maria Grazia Giammarinaro, pas vizitës së tij në Itali, 17-18 Qershor 2013 dhe 15-19 Korrik 2013, http://www.osce.org/secretariat/121240

 

Menu