Организация за сигурност и сътрудничество в Европа

57 участващи държави, включително Съединените щати и Канада. (Http://www.osce.org/states)

видео, какво е ОССЕ

Организация за сигурност и сътрудничество в Европа57 участващи държави, включително Съединените щати и Канада. (Http://www.osce.org/states)Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) е резултат от организационната еволюция на първоначално съществуващото Съвещание по сигурност и сътрудничество в Европа, създадено в Хелзинки след Заключителния акт през 1975 г. Тази система, известна като Конференцията за сигурност и сътрудничество в Европа (СССЕ), се ражда в отговор на нуждата от отваряне на канали за диалог между страните, принадлежащи към два противоположни блока – Изток и Запад – на три основни теми: изграждането на отношения на взаимно доверие в политически и военен аспект, икономическо сътрудничество и създаване на едно “човешко измерение” (спазване на човешките права). Общите конференции във Виена (11986-89), Париж (1990) и Хелзинки (1992) актуализират съдържанието на заключителния акт от 1975 г. и благодарение на Парижката харта е даден тласък на организационното развитие на СССЕ, който бива официално преобразувано в “Организация” в по време на срещата на високо равнище в Будапеща (1994).

ОССЕ има историческа заслуга, че е облагодетелствана процеса на разведряване Изток-Запад, особено позволява независими формации на гражданското общество на двата блока да комуникират директно един с друг и разпространяване на принципите на човешките права. След падането на блоковете на ОССЕ, се оказа, че са активни, за да се изгради демократични институции в страните от Централна и Източна Европа и провеждането на мониторинг функции на правата на човека и за наблюдение на изборите. Границата на ОССЕ е да не бъде в състояние да вземе решение и да изпълни собствените си решения.

ОИСР има историческа заслуга, че е облагодетелствала процеса на разширяване между Изток и Запад, позволявайки най-вече директната комуникацията между независими формации на гражданското общество от двата блока и разпространяването на принципите на човешките права. След падането на блоковете ОССЕ активен участник в процесите на изграждане на демократични институции в страните от Централна и Източна Европа, на мониторинг на спазването на правата на човека и на провеждане на изборите. Един от недостатъците на ОССЕ е че не е в състояние да взима решения и да изпълнява собствените си резолюции.

 

Принципите на ОССЕ, произтичащи от Заключителния акт от Хелзинки :

 • Суверенно равенство на държавите и на зачитането на правата, присъщи на суверенитета
 • Ненарушимостта на границите
 • Териториалната цялост на държавите
 • Ненамеса във вътрешните работи на една държава
 • Сътрудничество между държавите
 • Спазване на задълженията съгласно международното право
 • Забрана за използване на заплахи и употреба на сила
 • Мирно разрешаване на конфликти
 • Зачитане на правата на човека в частност правата на лицата, принадлежащи към национални малцинства
 • Самоопределение на народите и равноправие

ОССЕ и трафика на хора

 Трафикът на хора засяга всички участнички в ОССЕ, както като заплаха за сигурността така и като проблем по човешките права. Почти всички страни в региона са страни на произход, транзит или местоназначение, или комбинация от горните. ОССЕ е насочена към всички точки по темата: човешките права и върховенството на закона; корупцията и престъпността; дискриминацията и неравенството; Икономическа политика, труда и миграцията. През 2003 г. Организацията създава служебната фигура на Специалния представител и Координатор по борбата с трафика на хора и съответната Служба за подпомагане на държавите-участнички в разработването и изпълнението на ефективни политики за борба с организираната престъпност. Посланикът Мадина Ярбусинова е

настоящ Специален представител и Координатор по борбата с трафика на хора.

Обединението срещу трафика на хора има широк международен форум, който включва международни , неправителствени и междуправителствени организации, които искат да се сплотят за предотвратяване и борба с трафика на хора. То помага да се разработят ефективни общи стратегии, да се комбинират индивидуалните усилия и осигурява на участващите в ОССЕ държави и на техните партньори, координирани и иновативни подходи за усилване на предотвратяването на трафика на хора и борбата с него. (Http://www.osce.org/secretariat/107221)

Специалният представител има важна роля в координирането на усилията на ОССЕ в борбата с трафика на хора. Съпътства участничките в ОССЕ в изпълнението на ангажиментите на национално ниво, в областта на борбата с трафика на хора. Службата следи усилията да не бъдат удвоени, да са съвместими взаимно допълващи се. Службата подпомага правителствата в усилията за борба с трафика, работи директно с тях,  мотивира ги в интенсификацията на дейността им за противодействие на трафика и им  осигурява техническата експертиза в подкрепа на политиките. Това включва разработването на национални стратегии, за да се гарантира ефективна вътрешна координация е международно сътрудничество.

В съответствие със своя мандат, Специалният представител насърчава правителствата на държавите-участнички да поставят като първа точка от политическия си дневен ред  борбата срещу всички форми на трафик на хора. Посещенията в държавите са необходими, за установяването на пряк и конструктивен диалог със страните в областта на политиките на борба с трафика на хора. По време на посещенията Специалният представител провежда консултации с държавните органи, с парламентаристи и с представители на съдебната власт и неправителствените организации по въпросите на трафика на хора. Целта на тези консултации е да се споделят знания и най-добрите практики. След всяко посещение Специалният представител пише доклад, подчертавайки обещаващите практики в страната, както и обсъдените предизвикателствата и областите, в които политиката за противодействие на трафика може да бъде подобрена. Докладът съдържа няколко, конкретни и целенасочени препоръки за подкрепа на държавата в подобряването на изпълнението на ангажиментите на ОССЕ в борбата с трафика на хора. Специалният представител повишава осведомеността за новите тенденции в трафика на хора и предлага начини за увеличаване на знанията за явлението. Подчертава се необходимостта от подход основан на базата на човешките права в действията срещу трафика на хора.

 

Основните документи на ОССЕ

 • План за действие на ОССЕ за борба с трафика на хора, Решение № 557 на Постоянния съвет (юли 2005 г.) http://www.osce.org/pc/15944,
 • Добавка към Плана за действие на ОССЕ за борба с трафика на хора: В отговор към специфичните нужди от защита и подкрепа на деца, жертви на трафик, Решение 685 на постоянния съвет (юли 2005 г.) http://www.osce.org/pc/15932,
 • Обобщение на Конференцията на високо равнище по въпросите на трафика на хора (юни 2006 г.) http://www.osce.org/cthb/19539,
 • Решение № 8/07 за борба с трафика на хора с цел трудова експлоатация (ноември 2007 г.) http://www.osce.org/mc/29464,
 • Доклад на Специалния представител и Координатор по борбата с трафика на хора на ОССЕ, Maria Grazia Giammarinaro, след посещението си в Италия на 17-18 юни 2013 г. и 15-19 юли 2013 r. http://www.osce .org / секретариат / 121240
Меню