Trgovina ljudima u Italiji

italia

U Italiji, prema Ministarstvu za Unutrašnje poslove,  trgovina ljudima predstavlja treći izvor prihoda za  kriminalne organizacije, posle trgovine oružjem i drogom.

Italijanski propisi za sprečavanje trgovine ljudima zasnivaju  se prevashodno na  zakonu br. 228 od11 avgusta 2003, nazvana “Mere protiv trgovine ljudima”na član 18  zakonodavnog dekreta 286odl 1998 (Jedinstveni Tekst o Imigraciji).

Predviđena zaštita  se deli na dva osnovna momenta: prvi je prihvat i period  refleksije i prave socijalne zaštite,  usmerene na socijalno-radno uključivanje osobe na nacionalnoj teritoriji ili, kada je to moguće, u zemlji porekla. Prvi od ova dva momenta je regulisan članom 13   Zakona_228-2003, koji predviđa uspostavljanje jednog  specijalnog programa za pomoć žrtvama trgovine ljudima i eksploatacije, garantujući u prelaznom putu  adekvatne uslove smeštaja, ishrane, zdravstvene i psihološke zaštite.

Stvarna zaštita žrtava zapravo je povezana sa izdavanjem određene dozvole za boravak, predviđeno članom18  zakonodavnog dekreta  d.lgs_286-98 , koji predstavlja napredni model u oblasti a odnosi se na  spremnost  saradnje  žrtve u krivičnom postupku protiv  trgovaca ljudima  ili eksploatatora.

numero_antitratta_orig

Italijanski sistem uglavnom se prilagođava  i postaje pokretač vodećih principa priznatih  na međunarodnom nivou, među kojima su, na prvom mestu,  princip samostalnosti žrtve, koja je putem programa pomoći i individualizovanog razvoja  dovedena do samostalnosti,  princip integracije, koji se odnosi kako na osobe različitog porekla i ciljeva, tako i na usvojene politike; i konačno  princip  pomoći, na osnovu  kojeg teritorijalna dimenzija predstavlja polaznu tačku na kojoj će se  izgraditi intervencija upućena žrtvama.

Menu