Organizata Ndërkombëtare për Migrim

172 Shtetet Anëtare (http://www.iom.int/member-states)

Organizata Ndërkombëtare për Migrim (IOM), i njohur fillimisht si Komitetit Ndërqeveritar për lëvizjen e Migrantëve përkohësisht nga Europa, u themelua në vitin 1951 për t’iu përgjigjur zhvendosjes që ndodhi në Europën Lindore pas Luftës së Dytë Botërore. Mandati i tij ishte për të ndihmuar qeveritë evropiane për të identifikuar vendet e zhvendosjes për rreth 11 milionë njerëz të zhvendosur pas luftës dhe u organizua transporti i rreth një milion fibula në ’50. I lindur si agjenci logjistike organizata ka zgjeruar shtrirjen e saj dhe ka bërë agjencia kryesor ndërkombëtar që punon me qeveritë dhe shoqërinë civile për të çuar përpara të kuptuarit e çështjeve të migracionit, për të nxitur zhvillimin ekonomik dhe social nëpërmjet migracionit dhe për të mbështetur dinjitetin dhe mirëqenien e migrantëve. Si agjenci e migracionit, IOM-i është bërë pikë referimi e debatit global të nxehtë mbi, politikat sociale dhe ekonomike të migrimit në shekullin e njëzet e një.

IOM-i dhe trafikimi e qenieve njerëzore

Sipas   IOM-it  trafikimi  me qenie njerëzore duhet të trajtohet në një kontekst më të përgjithshëm ose në atë të menaxhimit të migracionit. Gamë të gjerë të aktiviteteve në këtë fushë zbatohet në bashkëpunim me institucionet qeveritare, OJQ-të dhe organizatat ndërkombëtare. Kjo qasje bazohet në tri parime të cilat rregullojnë të gjitha aktivitetet kundër trafikimit të qenieve njerëzore IOM:

  • Respekti i të drejtave të njeriut,
  • Mireqenijafizike, mendore dhe sociale, mirëqenien e individit dhe komunitetit të tij,
  • Qëndrueshmëria duke ndërtuar kapacitetin institucional të qeverive dhe të shoqërisë civile.

IOM-i bën kërkime, si cilësore dhe sasiore, të ketë të dhëna esenciale për të përmirësuar atë, dhe atë të të tjerëve, lufta kundër trafikimit të qenieve njerëzore. fushat specifike të fokusit kanë përfshirë rrugët e trafikimit dhe trendet, shkaqet dhe pasojat e trafikimit të qenieve njerëzore, si për individin e  trafikuar, personin dhe për shoqërinë, si dhe strukturat, motivimet dhe modus operandi i grupeve të organizuara kriminale. Zakonisht shumica e kësaj pune është kryer në nivel kombëtar, por IOM gjithnjë  mbledh dhe analizon të dhënat mbi trafikimin njerëzor nga perspektiva rajonale për bashkëpunim më të mirë midis shteteve ne  mbështetje në luftën kundër tregtisë ndërkufitare të qenieve njerëzore.

Rezultatet e përgjithshme se IOM do të donte për të arritur janë:

  • Ofrimi i sigurisë dhe forcimin, per gratë, burrat, vajzat dhe djemtë e të ngarkuar,
  • Rritja e vetëdijes dhe të kuptuarit e problemit,
  • Të sjellë drejtësi për personat e trafikuar.

IOM-i ka qenë duke punuar për të luftuar trafikimin e qenieve njerëzore që nga viti 1994. Gjatë kësaj kohe ai ka  kryer më shumë se 800 projekte në mbi 100 vende dhe ka ofruar ndihmë për rreth 20.000 personave të trafikuar. qëllimet e saj kryesore janë për të parandaluar trafikimin e personave për të mbrojtur viktimat e tregtisë, duke u ofruar atyre mundësinë e një riintegrim të sigurt dhe të qëndrueshëm dhe / ose të kthehen në vendin e tyre.

IOM-i kryen fushata informimi  në vendet e origjinës por edhe në destinacion për edukimin e publikut mbi çështjen e trafikimit të personave, për të inkurajuar njerëzit që të raportojnë rastet e dyshuara dhe të pajisur popullatat vulnerabël mbi informacionin e nevojshëm për të mbrojtur më mirë veten e tyre nga taktikat e trafikantëve  ne rekrutim.

IOM-i gjithashtu kryen aktivitetet e bashkëpunimit teknik që ndërtojnë kapacitetin e të dy institucioneve qeveritare dhe shoqërisë civile për të adresuar më mirë sfidat që vijnë nga trafikimi i qenieve njerëzore. Kjo përfshin formimin e organizatave jo-qeveritare dhe zyrtarë të qeverisë, siç janë policia, asistencë teknike për zhvillimin e legjislacionit, politikave dhe procedurave për të luftuar trafikimin, dhe përmirësimet e infrastrukturës.

IOM-i ofron ndihmë të drejtpërdrejtë për viktimat e trafikimit, në bashkëpunim me partnerët e saj. Kjo përfshin strehim në vende të sigurta, e ‘mbështetje mjekësore dhe psikologjike, zhvillimin e aftësive dhe formimit profesional, ndihmë për riintegrim, si dhe mundësitë e kthimit vullnetar, në siguri dhe me dinjitet në vendet e tyre të origjinës, apo rivendosje në vendet e treta në raste ekstreme.

IOM-i vlerëson se një e treta e personave të trafikuar është i përbërë nga të miturit dhe i përmbahet një politike që i jep mbrojtje të veçantë për këtë grup më të rrezikuar. Të gjitha aktivitetet kundër trafikimit IOM zhvilluar dhe zbatuar në kuadër të përqendruar në mirëqenien e personit të trafikuar.

IOM-i pranon se secila viktimë është unik dhe kërkon një ‘ndihmë te përshtatur. Në mënyrë të ngjashme, natyra e trafikut është e ndryshme nga zona në zonë dhe është ruajtur në evolucion të vazhdueshëm, e cila kërkon një ndryshim të vazhdueshëm dhe  reagime.

IOM-i ka zhvilluar Manualin e ndihmës së drejtpërdrejtë për viktimat e trafikimit të cilët nuk duan të krijojnë një metodologji të vetme për dhënien e ndihmës për viktimat e trafikimit. Përkundrazi ajo synon të ofrojë sugjerime dhe udhëzime bazuar në shumë vite përvojë. Ky manual ofron udhëzime dhe këshilla për zbatimin efektiv të një game të plotë të shërbimeve mbështetëse për viktimat e trafikimit, nga pika e kontaktit të parë që do të shfaqen për riintegrimin shoqëror të personave në fjalë.

Së fundi, për më shumë se një dekadë, IOM ka zhvilluar dhe mirëmbajtur një mjet të standardizuar për menaxhimin e të dhënave në luftën kundër trafikimit, lufta kundër trafikimit Module (CTM), e cila është baza e të dhënave më e madhe globale me të dhënat primare për viktimat e trafikimit. CTM lehtëson menaxhimin e të gjitha proceseve të ndihmës direkte, lëvizjes dhe riintegrimit nëpërmjet një sistemi të menaxhuar nga qendra. Në shkembim, baza e të dhënave forcon kapacitetet kërkimore dhe të kuptuarit e shkaqet, proceset, tendencat dhe pasojat e trafikimit.

 

Menu