Organizata Ndërkombëtare e Punës

185 Shtetet Anëtare (http://www.ilo.org/global/regions/lang–en/index.htm )

Organizata Ndërkombëtare e Punës (ILO) është agjencia e OKB-së që merret me promovimin e punës së denjë dhe produktive në kushtet e lirisë, barazisë, sigurisë dhe dinjitetit njerëzor për burrat dhe gratë.

Objektivat:

  1. promovimi i të drejtave te punëtorëve,
  2. rritjen e punësimit në kushte të përshtatshme,
  3. përmirësimin e mbrojtjes sociale,
  4. forcimin ne dialogun për çështjet e punës.

ILO është agjenci e Kombeve të Bashkuara me një strukturë trepalëshe: përfaqësues i qeverive, punëdhënësve dhe të punëtorëve së bashku krijojnë politikat dhe programet e Organizatës.

ILO është organi ndërkombëtar përgjegjës për miratimin dhe zbatimin e standardeve ndërkombëtare të punës. ILO kërkon të sigurojë që standardet e punës janë respektuar në të dy parimet dhe praktikat.

ILO dhe trafikimin e qenieve njerëzore

Puna e detyruar merr forma të ndryshme, duke përfshirë skllavërisë borxhit, trafikimit të qenieve njerëzore dhe formave të tjera të skllavërisë moderne. Viktimat më të rrezikuara janë gratë dhe vajzat të detyruara në prostitucion, emigrantë të bllokuar në skllavëri borxhit dhe ata që punojnë në fusha ose në sektorin e prodhimit të cilët janë arrestuar nga taktikat e qartë të paligjshme dhe të paguar pak ose asgjë.

  • Rreth 21 milion njerëz janë viktima të punës së detyruar – 11.4 milionë gra dhe 9.5 milion burra dhe vajza dhe djem.
  • Rreth 19 milionë njerëz janë të shfrytëzohen nga individë apo biznese, dhe më shumë se 2 milion nga grupet qeveritare apo rebele.
  • Prej viktimave të shfrytëzuara nga individët apo kompanitë 4.5 milion janë viktima të shfrytëzimit seksual.
  • Puna e detyruar në ekonominë private gjeneron 150 miliardë dollarë në fitim vjetor të paligjshëm.
  • Puna në familje, bujqësia, industria e ndërtimit, prodhimit dhe argëtuese janë ndër sektorët më të prekur.
  • Punëtorët migrues dhe njerëzit indigjene janë veçanërisht të pambrojtur ndaj punës së detyruar.

Dokumentet kryesore të miratuara nga ILO për këtë çështje janë:

 

Menu