Observatori Projekti për trafikim

box2Trafikimi është një fenomen shumë kompleks dhe zhvillim dhe për këtë arsye është e nevojshme për të zhvilluar vëzhgim adekuate dhe mjetet monitoruese, mund të sigurojë një lexim të përditësuar dhe të plotë të fenomenit, për të mbështetur hartimin e politikave dhe për të kontribuar në programimin e ndërhyrjeve në shënjestër Përgjigja që do të vendoset.

Ndër objektivat kryesore të Departamentit, është krijimi i një baze të dhënash të centralizuar, kompjuterizuar, i aftë për kryerjen e përpunimit në kohë reale, e cila do të jetë një mjet i avancuar në Evropë, vendimtare për zbulimin e shenjave të hershme të evolucionit trafikimit.

Hartimi dhe zbatimi i kësaj baze të dhënash, e cila do të lejojë një analizë efektive të ndërhyrjeve të trafikimit dhe përgjigje në aspektet e tyre të shumta, sigurisht që është një hap i madh në drejtim të blerjes së një kulture të cilësisë së informacionit dhe monitorimin e një fenomen i tillë të rëndësishëm, i cili është thelbësor për një politikë efektive për të luftuar trafikimin e qenieve njerëzore.

Ri Sistemi i mbledhjes së të dhënave SIRIT (Sistemi i kompjuterizuar për mbledhjen e informacionit mbi trafikimin), do të mundësuar nga zotat për ndihmë dhe mbrojtje sociale subjektet mbajnë / Aktivizuesit e viktimave të trafikimit dhe shfrytëzimit bashkë-financuar nga OPAK në pajtim me artin. D.lgs_286-98 18 dhe neni 13 Legge_228-2003.

Menu