Cfare eshte trafikimi i qenieve njerezore

box2

Trafikimi i qenieve njerëzore (në trafikimin angleze të qenieve njerëzore) është përcaktuar ndërkombëtarisht në vitin 2000 nga një prej tre protokollet shtesë të Konventës së OKB-së kundër Krimit të Organizuar Ndërkombëtar, i ashtuquajturi Protokolli Shtesë mbi Trafikimin.

“Neni 3 i Protokollit përkufizon trafikimin si më poshtë:

“(a)” Trafikimi i personave “do të thotë rekrutimi, transportimi, transferimi, strehimi ose pritja e personave, me anë të përdorimit apo kërcënimit të përdorimit të forcës apo formave të tjera të shtrëngimit, të rrëmbimit, mashtrimit, abuzimit të pushtetit ose të një pozite të ndjeshme, duke i dhënë apo marrjes së pagesave apo përfitimeve për të arritur pëlqimin e një personi që ka kontroll mbi një person tjetër, për qëllime shfrytëzimi. Shfrytëzimi përfshin në minimum, shfrytëzimin e prostitucionit ose formave të tjera të shfrytëzimit seksual, punë të detyruar ose shërbime, skllavëri ose praktika të ngjashme me skllavërinë ose heqjen e organeve;
(b) konsensi i viktimës së trafikimit të qenieve njerëzore me shfrytëzimin e përmendura në pikën (a) është e parëndësishme, ku ajo ka qenë përdorur si  ndonjë nga mjetet e parashtruara në nënparagrafin (a);

(c)  Rekrutimi, transportimi, transferimi, strehimi ose pritja e një fëmije/minoren për qëllim shfrytëzimi do të konsiderohet “trafikim me njerëz” edhe nëse kjo nuk përfshin asnjë nga mjetet e përmendura në nënparagrafin (a ) të këtij neni;
(d) “Minoren/fëmijë” do të thotë çdo person nën moshën tetëmbëdhjetë vjeç. ”

Elementet qendrore të përkufizimit, pra janë akte të kryera nga ana e organizatorëve, mjetet të cilat atyre u  janë shërbyer dhe qëllimet përfundimtare të sjelljes së tyre. Këto janë respektivisht:

  • Rekrutimi (p.sh. përmes ofertë pune jashtë ose brenda vendit), ose transporti ose transferimi (midis shteteve apo brenda të njëjtit vend) ose strehimi ose pranimi i personave të trafikuar;persone trafficate;
  • përdorimi i mjeteve, për të arritur aktet e përshkruara më sipër, si kërcënimi apo përdorimi i forcës, forma të tjera të shtrëngimit, të rrëmbimit, mashtrimit, , abuzimit të pushtetit ose të pozitës së dobësisë
  • qëllimi i shfrytëzimit të tij në fusha të ndryshme (shfrytëzimi seksual, të punës, skllavërim, lypja e detyruar, korrje organ).

trafikimi i qenieve njerëzore nuk duhet të ngatërrohet me kontrabandimin e emigrantëve( anglisht smuggling of migrants), ose krimin e cila konsiston në lëvizjen e paligjshme të një ose më shumë persona nga një shtet në një tjetër me pëlqimin e personit të trafikuar dhe jo- shfrytëzimi. Dallimi kryesor në mes këtyre dy koncepteve është se ndërsa në kontrabandimin e emigrantëve ka një rol aktiv në kontaktimin e organizatës, dhe ka kështu një marrëveshje mes palëve, në qoftë se ajo vepron me përdorimin e mjeteve të dhunshme, shtrënguese ose në më pak mashtruese. Përveç kësaj, në kontrabandën e marrëdhënieve në mes të emigrantëve dhe trafikantit përfundon kur i arritur ne destinacion, ndërsa mbërritja në vendin e destinacionit përkon me fillimin e shfrytëzimit. Në fakt,  keto dy fenomene shpesh mbivendosen dhe ngjajne: mund të ndodhë që një person do të bëhet një viktimë e trafikimit vetëm në një moment të dytë të udhëtimit që ai ka vendosur te bej vullnetarisht, për shkak të borxhit që është kontraktuar apo mashtrimit nga ana e trafikantit.

Menu