Trafikimi ne Evrope

europa

Trafikimi i qenieve njerëzore përfshin të gjithë Evropën. Viktimat vijnë edhe nga Evropa Lindore dhe nga vendet jo-Europiane (si Nigeria dhe vendet e Amerikës  së Jugut dhe Azias Lindore). Vlerësimet tregojnë se shumica e viktimave trafikohen për shfrytëzim seksual (62% në vitin 2010), ndërsa të tjerët janë të ndarë në mes të shfrytëzimit të punës (25%), lypje, robëri shtëpiake dhe formave të tjera të shfrytëzimit. Raporti i paraqitur nga Komisioni Evropian në prill të vitit 2013 tregoi se, ndërsa numri i njerëzve brenda dhe nga BE-ja u rrit me 18% nga viti 2008 deri në vitin 2010, ka rënë nr i  trafikantëve të cilët përfundojnë pas hekurave, siç pasqyrohet nga nr rënieve  te dënuarve , rreth 13% gjatë të njëjtës periudhë.

Çështja gjinore është gjithmonë e pranishëme dhe vendimtare: edhe në periudhen dyvjecare 2008-2010 vajzat dhe grate e trafikuara ishin tre herë më shumë se meshkujt. Shpërndarja sipas gjinisë dhe moshës së viktimave ne tre vitet e fundit: 68% femra, 17% burra/meshkuj, 12% e vajzave dhe 3% e djemve.

Shumica e viktimave të identifikuara apote  dyshuar në 2008-2010 vjen nga Shtetet e Bashkuara (61%), e ndjekur nga viktimat nga Afrika (14%), Azia (6%) dhe në Amerikën Latine (5%). Shumica e viktimave të identifikuara në vendet anëtare të BE-së është me origjinë rumune ose bullgare, ndërsa   në shumicën e viktimave, me kombësi të ndryshme nga ajo e shteteve anëtare vjen nga Nigeria dhe Kina.

Organizatat evropiane të përfshira në luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore janë Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës. MBi kësaj Direktivë 2011/36 / BE, Komisioni Evropian ka miratuar më 19 qershor 2012, strategjia kundër trafikimit për periudhën 2012-2016, e cila është e përbërë nga dyzet veprimeve që mbulojnë fusha të pesë veprimive prioritare:

  • identifikimin, mbrojtjen dhe të sigurojnë mbështetje për viktimat e trafikimit;
  • rritja e aktiviteteve parandaluese;
  • përmirësimin e ndjekjes penale të trafikantëve;
  • përmirësimin e koordinimit dhe bashkëpunimit midis aktorëve të përfshirë në luftën kundër trafikimit dhe koherencën e politikave;
  • rritjen e njohurive të zhvillimeve të reja mbi trafikimin, dhe rrjedhimisht për të përmirësuar veprimet në përgjigje të tyre.

Këshilli i Evropës ka miratuar në vitin 2005 Konventën e Varshavës, si instrumenti më të avancuar ndërkombëtare për mbrojtjen e viktimave të trafikimit. Ky mjet ka për qëllim të arrije një objektiv të trefishtë që përfshin: zbatimin e masave efektive për të parandaluar fenomenin, mbrojtjen e të drejtave të viktimave dhe promovimin e bashkëpunimit ndërkombëtar në luftën kundër rrjeteve kriminale.

consiglio_europa

Menu