Keshilli i Evropes

47 Shtetet Anëtare (http://www.coe.int/it/web/portal/47-members-states )

Këshilli i Evropës është organizata e parë rajonale e Evropës lindur pas Luftës së Dytë Botërore. Më 5 maj 1949 është në fakt nënshkruar Traktati i Londrës që instituisce iniciativën e dhjetë vendeve të Këshillit të Evropës: Belgjika, Danimarka, Franca, Irlanda, Italia, Luksemburgu, Norvegjia, Holanda, Mbretëria e Bashkuar, Suedi.

Këshillit Evropësu jepet  merita që ka nxitur proceset e demokratizimit në Evropën Qendrore dhe Lindore, përmes zbatimit të programeve të veçanta për sundimin e ligjit, ndërtimin e përhapjen e parimeve demokratike dhe reformën konsekuent të sistemet ligjore.

Objektivat:

  1. Promovimi i të drejtave të njeriut, demokracisë, shtetit të së drejtës;;
  2. Promovimi i të drejtave sociale dhe të drejtat e minoriteteve;
  3. Nxitja për zhvillimin e identitetit kulturor evropian ashtu dhe progresin ekonomik social;
  4. Mbështetja ne luftimin  kundër të gjitha formave të diskriminimit, intolerancës, trafikut të drogës, terrorizmit, korrupsionit dhe krimit të organizuar.

Këshilli i Evropës mbikëqyr zbatimin e Konventës Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore (1950) në shtetet anëtare. (http://conventions.coe.int/Treaty/ita/Treaties/Html/005.htm )

Këshilli i Evropës dhe trafikimi e qenieve njerëzore

Trafikimi i qenieve njerëzore shkel të drejtat e njerëzve të panumërt në Evropë dhe më gjerë. Ajo ndikon jetën.

Këshilli i Evropës ka miratuar në vitin 2005, Konventa për Luftën kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore – Varshavë Konventa (http://osservatoriointerventitratta.it/?p=2738), i cili ka hyrë në fuqi në vitin 2008. Me këtë Konventë duke ndjekur objektivat e:

  • Parandalimi i trafikimit të qenieve njerëzore;
  • Mbrojtja e viktimave të trafikimit;
  • Persekutimi i trafikantëve;
  • Promovimi i koordinimit të veprimeve kombëtare;
  • Bashkëpunimi ndërkombëtar.

Vendet nënshkruese e Konventës monitorohet nga Grupi i Ekspertëve Greta.

Këshilli i Evropës mbështet qeveritë në zbatimin e kësaj Konvente dhe ben rekomandime, si rezultat i procesit të monitorimit.

Broshurë për të Drejtat e trafikuar – ITA_victims

Leaflets_en-victims_en-1

lidhjen e mëposhtme ju mund të shikoni broshurën në disa gjuhë

Broshurë mbi mekanizmat e monitorimit – ITA_Mecanisme

Leaflets_en-monitoring_en-1

lidhjen e mëposhtme ju mund të shikoni broshurën në disa gjuhë

Menu