Departamenti(ministria) për Mundësi të Barabarta

box5Italia është një nga vendet evropiane më të prekura nga fenomeni i trafikimit, dhe për këtë ajo ka, për më shumë se një dekadë, me një sistem të prerjes avantazh ndërhyrjeve në Evropë dhe në botë, e cila mund të në të njëjtën kohë në luftimin e organizatave kriminelët dhe për të siguruar mbrojtje qe u perputhet personave të trafikuar, bazuar në një qasje për qendërsinë e individit dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut të viktimave.

Duke u mbështetur në këtë parim themelor, si dhe faktin se të paktën në fazat e hershme të përhapjes së fenomenit në Itali – trafikimi kishte një karakterizim preponderant gjinore – Departamenti për Mundësi të Barabarta është identifikuar si autoritet qendror deleguar për operacionet koordinuese në rrjetin kombëtar për parandalimin dhe luftimin e trafikimit të personave, si dhe për ndihmën dhe riintegrimin social të viktimave.

Departamenti gjithashtu kryen aktivitete të shumta – si në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar – që synon ngritjen e vetëdijes për çështje të ndryshme që lidhen me trafikimin, promovimin e iniciativave legjislative, përhapja e praktikës së mirë dhe të bashkëpunimit ndërinstitucional dhe ndërkombëtar.

Menu