Международна организация по миграция

157 държави-членки (http://www.iom.int/member-states)

Международната организация по миграция (МОМ), първоначално известна като Междуправителствен съвет за  европейска миграция е основана през 1951 г., за да оказва помощ при презаселването на хора, разселени по време на Втората световна война. Мандатът ѝ бил да помогне на европейските правителства да се идентифицират страни за презаселване на приблизително 11 милиона души разселени след войната и за целта е  организиран превоз на около един милион души през 50-те години. Роден като логистична агенция,  Организацията разширява своя обхват и става водеща международна агенция, която работи с правителствата и гражданското общество, за да подпомогне  разбирането на миграционните въпроси, за да се насърчи социалното и икономическо развитие чрез миграцията и да подкрепи достойнството и благосъстоянието на мигрантите. Като миграционна агенция, МОМ представлява отправна точка в глобалния горещ дебат по социални, икономически и миграционни политики в рамките на двадесет и първи век.

МОМ и трафика на хора

Според МОМ, трафикът на хора трябва да бъде решен в по-общ контекст или в този на управлението на миграцията. Неговият широк спектър от дейности в тази област се осъществява в сътрудничество с държавни институции, неправителствени организации и международни организации. Този подход на МОМ се основава на три принципа, които управляват всички дейности за борбата с трафика на хора:
• спазване на човешките права

  • физическо, психическо и социално благосъстояние на индивида и на неговата общност
    • устойчивост чрез изграждане на институционален капацитет на правителствата и на гражданското общество.
    МОМ провежда както количествени така и качествени изследвания, с цел събиране на важна информация, която да подпомогне борбата с трафика на хора както от страна на МОМ така и от страна на другите. В конкретните области на фокус са включени маршрутите на трафика и тенденциите, причините и последствията от трафика на хора, както за отделното лице обект на трафик така и за обществото, а също и структурата, мотивацията и начина на действие на организираните престъпни групи. Обикновено голяма част от тази работа се извършва на национално ниво, но МОМ все събира и анализира данни за трафика на хора от регионална гледна с цел по-добро сътрудничество и подкрепа между държавите в борбата с трансграничната търговия с човешки същества.

Общите резултати, че МОМ биха искали да се постигне

са:

  • Осигуряване на сигурност и подкрепа на жени, мъже, момичета и момчета жертви на трафик
  • Повишаване на осведомеността и разбирането на проблема
  • Постигане на справедливост спрямо трафикираните лица

МОМ се бори с трафика на хора от 1994 г. През това време е реализирала повече от 800 проекта в над 100 страни и е предоставила помощ на около 20 000 жертви на трафик. Нейните основни цели са да се предотврати трафика на хора, да се предпазят жертвите на нелегална търговия, предлагайки им възможност за безопасна и устойчива реинтеграция и / или връщане в родната си страна.

МОМ провежда информационни кампании както в страните на произход така и в  тези на дестинацията, с цел да образова обществеността по въпроса за трафика на хора, да насърчи хората да сигнализират за предполагаеми случаи на трафик и да се достави на уязвимите групи от населението необходимата информация, която да помогне за по-добра защита от тактиките на трафикантите.

МОМ извършва също така дейности за техническо сътрудничество, които изграждат капацитета както на държавните институции така и на гражданското общество за по-добро справяне с предизвикателствата, свързани с трафика на хора. Това включва обучаването на неправителствените организации и на държавните служители, като например полиция, технически отдел по законодателство, политики и процедури за борба с трафика на хора, както и подобрения на инфраструктурата.

МОМ предлага пряка помощ на жертвите на трафик, в сътрудничество със своите партньори. Това включва настаняване в безопасни места, медицински и психо-социална подкрепа, развитие на уменията и професионално обучение, помощ за реинтеграция, както и възможности за доброволно безопасно връщане в страните на произход или, в краен случай, презаселване в трети страни.

МОМ изчислява, че една трета от жертвите на трафик се състои от непълнолетни, и се придържа към политика, която дава специална защита на тази най-уязвима група. Всички дейности на МОМ срещу трафика са разработени и внедрени в рамка центрирана върху благосъстоянието на жертвата на трафик.

МОМ заявява, че всяка жертва е единствена по рода си и изисква персонализирана помощ. По същия начин, естеството на трафика е различно в различните зони и е в непрекъснато развитие, което изисква непрекъсната промяна в отклика.

МОМ е разработил Наръчник за директно подпомагане на жертви на трафик, които не възнамеряват да се създаде единна методология за предоставяне на помощ на жертвите на трафика на хора. По-скоро тя възнамерява да предложи препоръки и насоки на базата на дългогодишен опит. Това ръководство дава насоки и съвети за ефективно прилагане на пълна гама от услуги за подпомагане на жертвите на трафик, от първоначалния контакт до подбор с цел социална реинтеграция на засегнатите лица.

И накрая, за повече от десетилетие МОМ е разработила и поддържа стандартен инструмент за управление на данни в областта на борбата срещу трафика на хора, База данни Борба с трафика (TСМ), която е най-голямата световна база данни съдържаща основна информация за жертвите на трафик. На ТСМ улеснява управлението на всички процеси на пряка помощ, движение и реинтеграция чрез централно управлявана система. В замяна на това, базата данни укрепва капацитетът за научните изследвания и разбирането на причините, процесите, тенденциите и последствията от трафика.

Меню