Безплатен номер 800 290 290

numero_antitratta_orig

Безплатния горещ номер за борба с трафика на хора е създаден от Отдела “Равни възможности” през 2000 г., като част от действия в подкрепа на жертвите на трафик предвидени от чл.18 от Законодателен декрет 286/98.

На безплатния номер, който е анонимен, безплатен и достъпен 24 часа в денонощието, 365 дни в годината, могат да поискат помощо потенциалните жертви на трафик и експлоатация, но също и обикновени граждани, правоприлагащи органи, представители на публични или частни организации и членове на трудови сдружения, които са разбрали за случаи на експлоатация и насилие, или които желаят да докладват или да има информация за тях. Службата по Хуманитарна и Социална защита на град Венеция управлява Централния пост.

Операторите, които работят там са езиково-културни посредници, които покриват всички езикови нужди (английски, испански, албански,български, румънски, руски, молдовски украински, нигерийски, китайски, полски, португалски и арабски) и така дават възможност на потенциалните жертви да се изразят на майчиния си език. Този елемент се счита за изключително важен, имайки предвид факта, че една от основните пречки за жертвите на трафик, да модадат сигнал е фактът, че те не знаят италиански език и не са способни да поискат помощ или дори само да получат информация за възможните изходи от състоянието на експлоатация, както и за техните права.

Операторите имат задачата да приемат обажданията от цялата страна и да ги пренасояват към териториите по компетенция. Те също са отговорни за следните дейности:

  • оценката на наличието на необходимите условия за прилагане на мерките за подпомагане, предвидени от италианското законодателство относно трафика на хора и тежка експлоатация;
  • приемането на запитвания и ориентирането на потенциалната жертва към възможностите за помощ, предлагани от италианската система на защита, като се започне от правата и информация за текущото законодателство в областта на имиграцията, трафик и експлоатация;
  • така нареченото “вкарване в мрежата” на молби за прехвърляне на лица, жертви на трафик от активните по проекта агенции; идентифицирането на качествени и количествени показатели за определянето на системата за наблюдение;
  • Разработването на система за отчитане и събиране на данни, които да бъдат изпращани до Министерството на правата и равните възможности;
  • насърчаване и разпространение на безплатния номер на територията на компетенция, чрез информационни и разяснителни кампании, разпространение на брошури на език и публикуване на билбордове за услугите, предлагани от безплатния горещ номер;
  • социално посредничество в местата, където възникват конфликти, особено в кварталите, където те образуват комитети на граждани, които се чувстват несигурни, поради наличието на просия или проституция;
  • предоставяне на информация чрез специални телефонни разговори, на лицата, които се проституират на пътя или в жилища, за да научат за активните услуги за защита в цялата територия;
  • организиране на информационни и обучителни семинари.
Меню