Në numrin falas 800 290 290

numero_antitratta_orig

Numri falas anti-trafikimit është themeluar nga Departamenti për Mundësi të Barabarta në vitin 2000, si pjesë e veprimit në favor të viktimave të trafikimit me kusht nenin 18 të dekretit legjislativ 286/98. Në numrin falas, anonime, pa pagesë dhe në dispozicion 24 orë në 24 ditë në vit, ju mund të kërkoni viktimave të mundshme të trafikimit dhe shfrytëzimit për ndihmë, por edhe qytetarët private, agjencitë e zbatimit të ligjit, përfaqësuesit e organeve publike apo private dhe anëtarë të shoqatave të botës të kategorisë së punës që janë në dijeni të rasteve të shfrytëzimit dhe abuzimit ose që dëshirojnë për të raportuar apo kanë informacion mbi to. Zyra e Mbrojtjes Humanitare dhe Sociale të Qytetit të Venedikut vepron Stacioni Qendror.

Operatorët që punojnë ka ndërmjetës gjuhësor-kulturor, të cilat mbulojnë gjithë gjuhën e nevojshme të synuar (anglisht, spanjisht, shqip, Rumanisht, Rusisht, moldave, ukrainase, Nigerian, kineze, polake, portugeze dhe arabe) dhe kështu mundësojnë viktimave të mundshme të shprehen në gjuhën e tyre amtare. Ky element është konsideruar e rëndësishme kur ju mendoni se një nga faktorët kryesorë që pengojnë shfaqjen e viktimave është fakti se ata nuk e njohin gjuhën italiane dhe nuk janë aq të aftë për të kërkuar ndihmë apo edhe vetëm të ketë informacion në lidhje me të shtigjet e daljes nga shfrytëzimi dhe të drejtat që ata zotërojnë.

Operatorët kanë për detyrë në ekran thirrjet dhe rrugën e mesazheve në territorin e kompetencës. Ata janë gjithashtu përgjegjës për veprimtaritë e mëposhtme:

  • vlerësimi i ekzistencës së kushteve të nevojshme për të zbatuar masat mbështetëse të përcaktuara me legjislacionin italian për trafikim dhe shfrytëzim të rëndë;
  • Kërkesa takim dhe orientimi i viktimës së mundshme për mundësitë e ndihmës të ofruara nga sistemi italian të mbrojtjes, duke filluar nga të drejtat dhe informacion në lidhje me legjislacionin aktual mbi imigrimin, trafikimit dhe shfrytëzimit;
  • e ashtuquajtura “networking” i kërkesave për transferimin e personave të trafikuar nga Aktivizuesit e projekteve të subjektit; identifikimin e treguesve cilësorë dhe sasiorë në përcaktimin e sistemit të monitorimit;
  • Zhvillimi i një sistemi të raportimit dhe mbledhjes së të dhënave që do të dërgohen në Departamentin për Mundësi të Barabarta;
  • promovimi dhe shpërndarja e numrin falas në territorin e kompetencës, përmes fushatave informuese dhe ndërgjegjësuese, shpërndarja e fletëpalosjeve në gjuhën dhe tabelat postimi në shërbimet e ofruara nga Toll;
  • ndërmjetësimit social në vendet ku lindin konflikte, sidomos në lagjet ku ata formojnë komitete të qytetarëve të cilët ndjehen të pasigurt për shkak të pranisë së lypur apo prostitucion;
  • sigurimin e informacionit nëpërmjet ad hoc thirrjeve telefonike, personat e ushtrimit të prostitucionit të brendshëm, dhe në përgjithësi, në mënyrë që të përcjellë informacion në lidhje me rrjetin e shërbimeve të mbrojtjes aktive në të gjithë vendin;
  • organizimin e informacionit dhe trajnimit seminare.
Menu