Международна организация на труда

185 държави-членки (http://www.ilo.org/global/regions/langen/index.htm)

Международната Организация на труда (МОТ) е агенция на ООН, която се занимава с осигуряването на достоен и продуктивен труд в условия на свобода, справедливост, сигурност и човешко достойнство както за мъже, така и за жени.

Цели:

1. Подкрепа на правата на работниците

2. Поощряване на заетостта при нормални условия

3. Подобряване на социалната защита

4. Укрепване на диалога по въпросите на труда

МОТ е единствената агенция на ООН с тристранна структура: представители на правителствата, работодателите и работниците заедно създават политиките и програмите на организацията.

МОТ е международен орган, който отговаря за приемането и прилагането на международните трудови стандарти. МОТ има за цел да гарантира спазването на трудовите стандарти както в принципите, така и в практиката.

МОТ и трафика на хора

Принудителният труд приема различни форми, включително слугуването заради дългове, трафика на хора и други форми на съвременното робство. Най-уязвимите жертви са – жени и момичета принудени да проституират, мигранти принудени на робство заради дългове и такива, които работят в земеделския или в производствения сектор, биват задържани с явно незаконни тактики и са ниско платени или неплатени.

• Около 21 милиона души са жертви на принудителен труд – 11,4 милиона жени и девойки и 9,5 милиона мъже и юноши.

• Около 19 милиона души са експлоатирани от частни лица или фирми, и повече от 2 милиона от държавни или бунтовнически групи.

• 4.5 милиона от жертвите, експлоатирани от частни лица или фирми, са жертви на сексуална експлоатация.

• Принудителният труд в частната икономика генерира 150 милиарда долара годишна незаконна печалба.

• Домашният труд, селското стопанство, строителството, производството и развлекателната индустрия са сред най-засегнатите сектори.

• Работниците мигранти и местни хора са особено уязвими по отношение на принудителния труд.

Основните документи приети от МОТ по този въпрос, са:

• Конвенцията против робството, приета през 1926 г.

http://osservatoriointerventitratta.it/files/normativa/Convenzione_contro_la_schiavitu.pdf

Конвенцията против принудителния труд, приета през 1930 г. http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029

Конвенция за забрана на принудителния труд, приета през 1957 г. http://www.osservatoriointerventitratta.it/files/normativa/Convenzione_lavoro_forzato.pdf

Конвенция за детския труд, приета през 1999 г. http://osservatoriointerventitratta.it/files/normativa/Convenzione_sul_lavoro_minorile.pdf

Конвенция за домашните работници приета през 2001 г. http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=normlexpub:12100:0::no:12100:p12100_instrument_id:2551460:no

P029 протокол към Конвенцията за принудителния труд, приет през 2014 г. http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:P029

Препоръка R203 към Конвенцията за принудителния труд, приета през 2014 г. http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:3174688:NO

 

Меню